Werkgevers opgelet: dienstjaren bij vorige werkgever kunnen meetellen bij bepalen hoogte transitievergoeding!

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) dien je als werkgever – indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst op jouw initiatief wordt beëindigd/niet wordt voortgezet – een transitievergoeding aan de werknemer te betalen.

Deze vergoeding is er met name voor bedoeld om de transitie van de werknemer naar een andere baan te vergemakkelijken. De hoogte van de transitievergoeding is onder andere afhankelijk van het maandsalaris en de duur van het dienstverband:

  • 1/3e maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren
  • 1/2 maandsalaris per dienstjaar na het tiende dienstjaar

De transitievergoeding bedraagt maximaal € 76.000 of een jaarsalaris als dat salaris hoger is dan het bedrag van € 76.000 bruto.  Er is mogelijk géén transitievergoeding dan wel een aanvullende ‘billijke’ vergoeding verschuldigd ingeval van ernstig verwijtbaar handelen c.q. nalaten van werknemer c.q. werkgever. Bovendien kunnen eventueel kosten in mindering worden gebracht dan wel kunnen er uitzonderingen van toepassing zijn voor onder meer oudere werknemers en kleine werkgevers.

Volgens de WWZ dient voor de berekening van de duur van het dienstverband één of meer voorafgaande arbeidsovereenkomsten tussen dezelfde partijen, die elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd, samengeteld te worden.

Deze regel is eveneens van toepassing bij opvolgend werkgeverschap. Hiervan is sprake indien de werknemer achtereenvolgens in dienst is geweest bij verschillende werkgevers die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn. Dit ongeacht of er inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een werknemer eerst via het uitzendbureau voor een bedrijf heeft gewerkt en daarna bij dat bedrijf in dienst is getreden. Het dienstverband bij het uitzendbureau telt dan ook mee voor het berekenen van de duur van het dienstverband. Maar hoe zit het met het overnemen van personeel van een failliete onderneming? Is er dan ook sprake van opvolgend werkgeverschap? En zo ja, hoe zit dat dan met een te betalen transitievergoeding?

Op 21 juli 2016 oordeelde de kantonrechter van de Rechtbank Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2016:4242) dat bij de berekening van de hoogte van de transitievergoeding het voorgaande dienstverband bij een andere werkgever (in casu de failliete onderneming) dient te worden meegenomen.

Dat de eerdere werkgever failliet is gegaan doet er volgens de kantonrechter bovendien niet toe. Deze uitspraak leert dat je als opvolgend werkgever dus een hogere transitievergoeding verschuldigd kunt zijn dan waar je in eerste instantie – gelet op de duur van het dienstverband van de werknemer in jouw onderneming – aan dacht.

Wil jij weten of je wel of geen transitievergoeding verschuldigd bent? en zo ja, hoeveel je precies moet betalen? Neem dan contact op met mr. Marieke Nicolai-Wallet van JAN© Juristen op telefoonnummer 088 – 22 02 244 of per mail: mariekenicolai@JAN.nl.