Je selecteerde:

Om onze documenten te kunnen downloaden moet u geregistreerd of ingelogd zijn.

of

  Onbeperkt documenten downloaden voor 139 euro*!

  * Een jaar toegang tot alle documenten

  Regelmatige controle op juistheid

  Direct alle documenten beschikbaar in Word.

  Na betaling direct toegang.

  Contact

  Personeels Documenten
  Dennenlaan 16
  1161 CR Zwanenburg
  Telefoon: +31(0)88 - 22 02 407
  info@personeelsdocumenten.nl

  NL35 RABO 0171 2964 78
  BTW 8148.51.393.B01
  KVK 34233816

   
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

  Nieuws

  Zieke werknemer? Voorkom een loonsanctie!

  Loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte

  (de exacte hoogte van dit loon is afhankelijk van diverse factoren).

  Gedurende deze 104 weken dien je als werkgever alles in het werk te stellen om de zieke werknemer te laten terugkeren in eigen of ander (passend) werk. In principe is dat binnen jouw eigen organisatie (eerste spoor), maar als dat niet mogelijk is moet ook worden gekeken of dat bij een andere werkgever kan (tweede spoor). Dit uiteraard binnen de grenzen van de redelijkheid.

  Dit alles om te voorkomen dat een werknemer na 104 weken (zogenaamde einde wachttijd) een WIA-uitkering (een uitkering volgens de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) aanvraagt.

  De loonsanctie

  Bij de aanvraag van een WIA-uitkering toetst het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) de re-integratie-inspanningen van de werkgever en de werknemer.

  Het re-integratieresultaat hoeft niet optimaal te zijn. Een bevredigend resultaat is voldoende. Hiervan is sprake wanneer de werknemer is gekomen tot een werkhervatting die min of meer aansluit bij zijn resterende functionele mogelijkheden.

  Indien geen bevredigend resultaat is behaald, dan toetst het UWV de re-integratie-inspanningen van de werkgever. Deze inspanningen worden mede getoetst op grond van de bestaande re-integratieverplichtingen die voortvloeien uit de wet en enkele regelingen, zoals de regeling “Procesgang eerste en tweede ziektejaar” en de regeling “Beleidsregels Beoordelingskader Poortwachter”.

  Indien je als werkgever – naar het oordeel van het UWV – in jouw re-integratie-inspanningen in gebreke bent gebleven en daarvoor geen goede reden hebt, dan wordt de aanvraag van de WIA-uitkering van de werknemer opgeschort en moet je langer loon blijven doorbetalen aan de werknemer. Dit is de zogeheten “loonsanctie”.

  Een dergelijke loonsanctie houdt in

  Lees meer..

  Werkgevers opgelet: dienstjaren bij vorige werkgever kunnen meetellen bij bepalen hoogte transitievergoeding!

  Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) dien je als werkgever – indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst op jouw initiatief wordt beëindigd/niet wordt voortgezet – een transitievergoeding aan de werknemer te betalen.

  Deze vergoeding is er met name voor bedoeld om de transitie van de werknemer naar een andere baan te vergemakkelijken. De hoogte van de transitievergoeding is onder andere afhankelijk van het maandsalaris en de duur van het dienstverband:

  1/3e maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren
  1/2 maandsalaris per dienstjaar na het tiende dienstjaar

  De transitievergoeding bedraagt maximaal € 76.000 of een jaarsalaris als dat salaris hoger is dan het bedrag van € 76.000 bruto.  Er is mogelijk géén transitievergoeding dan wel een aanvullende ‘billijke’ vergoeding verschuldigd ingeval van ernstig verwijtbaar handelen c.q. nalaten van werknemer c.q. werkgever. Bovendien kunnen eventueel kosten in mindering worden gebracht dan wel kunnen er uitzonderingen van toepassing zijn voor onder meer oudere werknemers en kleine werkgevers.

  Volgens de WWZ dient voor de berekening van de duur van het dienstverband één of meer voorafgaande arbeidsovereenkomsten tussen dezelfde partijen, die elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd, samengeteld te worden.

  Deze regel is eveneens van toepassing bij opvolgend werkgeverschap. Hiervan is sprake indien de werknemer achtereenvolgens in dienst is geweest bij verschillende werkgevers die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn. Dit ongeacht of er inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een werknemer eerst

  Lees meer..

  Meer flexibiliteit voor werkgever met betrekking tot werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt

  Voor werkgevers gelden er sinds 1 juli 2015 voor AOW-gerechtigde werknemers al nieuwe regels (lees hier de regels), maar vanaf 1 januari 2016 wordt het nog aantrekkelijker om werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt in dienst te nemen of te houden.

  Per 1 januari 2016 wordt het volgende gewijzigd:

  Lees meer..

  Wachtdagen bij ziekte: werkgever wacht!

  De inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid heeft veel werkgevers ertoe gezet opnieuw naar hun arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden te kijken. Hoewel de regels rondom het inhouden van wachtdagen op het loon bij ziekte en het verrekenen van ziektedagen met vakantiedagen niet  nieuw zijn, is de kans groot dat je hier als werkgever ook over na hebt gedacht of nog over nadenkt. Als werkgever wil je het ziekteverzuim binnen jouw bedrijf immers zo laag mogelijk houden. Een goed ziekteverzuimbeleid kan je hier bij helpen. Vraag is echter of het inhouden van wachtdagen dé oplossing is om het ziekteverzuim binnen jouw bedrijf in toom te houden.

  Lees meer..

  Overbruggingsregeling: lagere transitievergoeding voor ‘kleine werkgever’ nader uitgewerkt

  Zoals al in eerdere nieuwsbrieven aangegeven, vervangt de transitievergoeding de huidige ontslagvergoeding per 1 juli a.s. Op die datum treedt het nieuwe ontslagrecht uit de Wet werk en zekerheid in werking. Ben je een ‘kleine werkgever’, is jouw financiële situatie slecht en moet je daarom jouw werknemer ontslaan, dan kun je mogelijk gebruik maken van de overbruggingsregeling.

  Lees meer..

  Laatst gewijzigde documenten